วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แผนการสอน
วิชา ความเป็นมาของประเทศลาว 1
เนื้อหา กำหนดการเรียน
บทนำเรื่องประเทศลาวและ 8 พ.ย. 2551
แนะนำบทเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา 15 พ.ย. 2551
ของประเทศลาว
ประวัติศาตร์ของอาณาจักร 22 พ.ย. 2551 - 6 ธ.ค. 2551
ล้านช้าง
ด้านการเมืองของประเทศลาว 20 ธ.ค.2551
ด้านการแบ่งเขตปกครอง 18 เขต 27 ธ.ค.2551 - 17 ธ.ค 2551
- เมืองเอก
- พื้นที่
- ประชากร
- ความหนาแน่น
- ISO และ Geo
- การแบ่งเขตปกครอง
ด้านภูมิศาตร์และเศรษฐกิจ 17 ธ.ค. 2552
ด้านสถานการณ์สำคัญ 24 ม.ค.- 31 ม.ค.2552
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาว 4 ม.ค.2552 - 15 ก.พ.2552
และการเยือนเปลี่ยนการเยือน
ด้านวัฒนธรรม 22 ก.พ.2552
ด้านคมคนาคมและด้านอื่น 7 มี.ค.2552
หยุดเรียน
1. วันขึ้นปีใหม่
2. วันเด็กแห่งชาติ
3. กิจกรรมวันตรุษจีน

ไม่มีความคิดเห็น: