วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ภาษาลาวเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
เอกภาษาอินโดจีนนะครับ
สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2551
วิชา ภาษาลาวเพื่อการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการศึกษาลาวและการปฏิรูปการศึกษาของลาว
และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเพื่อนบ้านอีกด้วย
สัปดาห์แรกของสัปดาห์ที่ 9
จัดกิจกรรมของการปฐมนิเทศ
เพื่อที่นักศึกษาจะเรียนรู้การพัฒนาและวัฒนธรรมของชาวลาวอย่างมีความเข้าใจ
จะแจ้งโครงสร้างการสอนของผู้เรียนในสัปดาห์ที่ 10
สำหรับอาคารเรียน 9.10.8-9